Reklamasjon bruktbil: Hvordan håndtere feil og mangler

Reklamasjon bruktbil: Hvordan håndtere feil og mangler

Artikkelen gir en grundig gjennomgang av hvordan du håndterer feil og mangler ved bruktbilkjøp.

February 21, 2024

Innledning

Når du kjøper bruktbil, forventer du å få en bil som er i samsvar med avtalen og uten skjulte feil eller mangler. Dessverre oppstår det tilfeller der bilen ikke lever opp til forventningene, og det kan være nødvendig å reklamere på kjøpet. I denne artikkelen vil vi gå gjennom hvordan du kan håndtere feil og mangler ved kjøp av bruktbil, dine rettigheter etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven, og hvordan du eventuelt kan heve kjøpet.

Hva sier loven om feil og mangler ved bilkjøp?

Kjøpsloven og Forbrukerkjøpsloven

Når du kjøper en bil fra en privatperson, er det kjøpsloven som gjelder, men kjøper du bilen fra en forhandler, er det forbrukerkjøpsloven (for bil) som gjelder. Disse lovene gir deg som kjøper beskyttelse mot feil og mangler.

Feil og mangler

En mangel ved bilen foreligger dersom den ikke er i samsvar med det som er avtalt, eller dersom den ikke svarer til de normale forventningene man kan ha til en slik bil. Eksempler på feil og mangler kan være:

 • Motorproblemer som ikke var opplyst ved kjøpet.
 • Rustskader som var skjult eller ikke oppgitt.
 • Manglende funksjonalitet i utstyr som var inkludert i kjøpsavtalen.
 • Kilometerstand som viser seg å være manipulert.

Selgers ansvar ved salg av bil som privatperson

Når en privatperson selger en bil, er det viktig å være klar over ansvaret som følger med salget. Selv om salget skjer mellom to privatpersoner, og kjøpsloven gir en noe annen beskyttelse enn forbrukerkjøpsloven, har selger fortsatt visse forpliktelser:

 • Opplysningsplikt: Selger må informere kjøper om alle kjente feil og mangler ved bilen. Dette gjelder alt fra historikk om tidligere skader til eventuelle tekniske problemer.
 • Redelighet: Selgeren kan ikke bevisst skjule feil eller gi uriktige opplysninger om bilens tilstand. Dette regnes som svik og kan gi kjøper rett til å heve kjøpet.
 • Salgskontrakt: Selv om det ikke er lovpålagt, er det anbefalt å skrive salgskontrakt som detaljert beskriver bilens tilstand og de avtalte vilkårene. Dette kan forebygge misforståelser og konflikter etter salget.

Reklamasjon ved feil og mangler

Reklamasjonstid privatperson og forhandler

For å kunne gjøre en mangel gjeldende, må du reklamere "innen rimelig tid" etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Ved kjøp av privatperson, er siste frist for å reklamere 2 år etter kjøpet Dersom du kjøpte av forhandler er dette regulert i forbrukerkjøpsloven hvor siste frist er 5 år etter kjøpet.

Reklamasjonen må likevel komme «innen rimelig tid» etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. En kan altså ikke være klar over at det foreligger en mangel, og deretter vente til 2 eller 5-årsfristen nærmer seg.

Hvordan reklamere?

En reklamasjon bør være skriftlig og inneholde en beskrivelse av mangelen, samt hvordan du ønsker at mangelen blir rettet. Det er viktig å dokumentere mangelen godt, for eksempel gjennom bilder eller rapporter fra uavhengige verksteder.

Heve kjøpet av bil

Når kan du heve bilkjøp?

Du kan kreve kjøpet hevet dersom mangelen er vesentlig. Dette betyr at mangelen må være såpass alvorlig at det har stor betydning for kjøpet, og at reparasjon eller omlevering ikke er tilstrekkelig som løsning.

Prosessen med å heve kjøpet

For å heve kjøpet, må du først ha reklamert på mangelen. Dersom selger ikke retter opp mangelen innen rimelig tid, kan du sende et krav om heving. Det er viktig at du ikke bruker bilen mer enn nødvendig etter at mangelen er oppdaget, da dette kan påvirke retten til å heve kjøpet.

Hva kan du kreve ved feil og mangler?

Reparasjon

 • Selgeren får muligheten til å rette opp feilen eller mangelen innen rimelig tid, uten kostnader eller vesentlig ulempe for deg.
 • Du kan ikke avvise et tilbud om reparasjon uten rimelig grunn.
 • Ved reparasjon som strekker seg over mer enn en uke, kan du ha krav på lånebil fra selgeren (gjelder ikke ved privatkjøp).

Prisavslag

 • Dersom mangelen ikke kan rettes eller omleveres innen rimelig tid, eller dersom det medfører vesentlig ulempe, kan du kreve prisavslag.
 • Prisavslaget skal reflektere reduksjonen i bilens verdi på grunn av mangelen.

Heving av kjøp

 • Heving av kjøpet er aktuelt når mangelen er vesentlig, og selger ikke har klart å rette mangelen. Selger ved privatkjøp kan forsøke retting to ganger og selger i forbrukerkjøp kan forsøke retting en gang.
 • Ved heving tilbakeføres kjøpesummen mot retur av bilen.

Ny, tilsvarende bil (omlevering)

 • Du kan kreve omlevering, det vil si en ny, tilsvarende bil, hvis det ikke medfører urimelige kostnader for selger. Dette er sjeldent ved bruktbilkjøp. Dette kan være komplisert ved bruktbilkjøp da det kan være vanskelig å finne en tilsvarende bil.

Erstatning for utgifter

 • Utgifter du har hatt som direkte følge av mangelen kan kreves erstattet av selger. Husk å dokumentere disse utgiftene.

Avbestilling

 • Ved forbrukerkjøp har du rett til å avbestille kjøpet før levering, men dette kan føre til krav om erstatning fra selgerens side.

Hvordan en advokat kan bistå

Når du står overfor feil og mangler ved kjøp av bruktbil, kan veien til en løsning virke komplisert og overveldende. En advokat med spesialisering innen forbrukerrett og bilkjøpssaker er en god støtte gjennom hele prosessen. Her er noen av måtene en advokat kan assistere deg på:

Juridisk ekspertise og veiledning

 • Forstå dine rettigheter: En advokat kan veilede deg i dine rettigheter etter gjeldende lover, og informere deg om hva disse rettighetene betyr i praksis for din sak.
 • Vurdere saken: Advokaten kan gjennomgå alle relevante forhold ved ditt bilkjøp, inkludert kjøpekontrakten og dokumentasjon på feil og mangler, for å gi en profesjonell vurdering av saken..

Bistand med reklamasjonsprosessen

 • Utarbeide og innsende reklamasjon: En advokat kan hjelpe deg med å formulere ett reklamasjonskrav, som klart beskriver manglene og dine krav, og sørge for at denne sendes innenfor lovens frister.
 • Forhandlinger med selger: Ofte kan saker løses gjennom forhandlinger. En advokat kan representere deg i kommunikasjonen med selger, for å forsøke å oppnå en rettferdig løsning uten behov for rettslige skritt.

Bistand i tvister

 • Forberede og føre saken for Forbrukerrådet eller retten: Dersom saken ikke kan løses gjennom forhandlinger, kan advokaten forberede og representere deg i en eventuell tvisteforhandling for Forbrukerrådet eller i rettssystemet.
 • Rådgiving gjennom hele prosessen: En advokat kan tilby løpende rådgiving og støtte gjennom hele prosessen, fra de innledende stadiene av reklamasjonen til saken er fullstendig løst.

Når tar du saken videre?

I saker hvor det reklameres på bruktbil, kan det oppstå situasjoner hvor kommunikasjon og forhandlinger med selgeren ikke gir noen løsning. Dette kan være tilfellet når selger nekter å akseptere mangelen, ikke er villig til å utføre nødvendige reparasjoner, eller tilbyr en kompensasjon som ikke står i forhold til bilens verdireduksjon på grunn av feilene.

I slike tilfeller kan det være nødvendig å ta saken videre til Forbrukerrådet eller domstolene. Her er en informasjon om når og hvorfor dette kan være den beste løsningen, og hva det innebærer.

Når vurdere Forbrukerrådet eller Domstolene:

 1. Uenighet om mangelens vesentlighet: Hvis det er uenighet om en mangel er vesentlig eller ikke, og dette ikke kan løses gjennom dialog, kan det være nødvendig å søke en objektiv vurdering.
 2. Selgers avvisning av ansvar: Når selger nekter for ansvar for kjente feil eller mangler som klart faller inn under sin opplysningsplikt.
 3. Urimelige kompensasjonstilbud: Dersom selger tilbyr en kompensasjon som ikke reflekterer den faktiske verdireduksjonen eller kostnaden ved nødvendige reparasjoner.
 4. Komplekse juridiske spørsmål: Noen ganger innebærer saker komplekse spørsmål som krever en juridisk vurdering og tolkning av regelverket på området.

Prosessen med å ta saken videre

Forbrukerrådet: Å ta saken til Forbrukerrådet er et lavterskeltilbud for tvisteløsning. Forbrukerrådet kan bistå med mekling mellom kjøper og selger for å finne en minnelig løsning. Dette er en kostnadsfri tjeneste som tilbyr en uformell, men effektiv måte å løse tvister på. Det er viktig å merke seg at Forbrukerrådets anbefalinger ikke er juridisk bindende, men de kan gi enveiledning for hva som er rimelig i saken.

Domstolene: Dersom saken ikke kan løses gjennom Forbrukerrådet, eller hvis en part avviser meklingsforslaget, kan saken til domstolene. Dette innebærer å reise et sivilt søksmål mot selger. Å ta en sak til domstolen er mer tidkrevende og ofte forbundet med høyere kostnader, inkludert rettsgebyrer og eventuelle advokatutgifter.

Det er derimot den mest formelle måten å løse en tvist på, og dommens blir bindende for begge parter. Det er også muligheter for å søke om fri rettshjelp eller rettshjelpsforsikring for å dekke noen av disse kostnadene, avhengig av din økonomiske situasjon eller forsikringsavtale.

Oppsummering

Å håndtere feil og mangler ved kjøp av bruktbil kan være utfordrende, men ved å kjenne dine rettigheter og hvordan du kan gå frem, kan du sikre en rettferdig løsning. Husk at god dokumentasjon og kommunikasjon med selger er nøkkelen til en vellykket reklamasjon eller heving av kjøpet.

For mer detaljert rådgivning og bistand, vurder å kontakte en advokat som spesialiserer seg på forbrukerrettigheter eller bilkjøpsaker. Dette kan gi deg den støtten og veiledningen du trenger for å navigere i kompleksiteten rundt reklamasjon og heving av bilkjøp.

Trenger du bistand?

Vi hjelper deg med de fleste saker. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

BOOK ET MØTE
Update cookies preferences